AWS DATABASE SERVICES

Amazon DynamoDB

AWS RDS

Amazon Aurora

Amazon Redshift

Amazon DocumentDB (MongoDB compatible)

Amazon Quantum Ledger Database

Amazon Neptune

Amazon ElastiCache

Amazon Athena

AWS S3

AWS Kafka Elasticsearch

AWS QuickSight

ETL PROCESSING

Amazon EMR

Amazon Kinesis

Amazon Redshift

Amazon DynamoDB

ML

Amazon Sagemaker

Amazon Sagemaker Ground Truth

Amazon Sagemaker Neo

Amazon Augmented AI